F = Förbättringsarbeten

De av våra uppdragsgivare som har kommit en bit på väg i sin kvalitetsutveckling, och som t ex har ett fungerande kvalitetssystem och/eller miljöledningssystem, förstår ofta att en av nyckelaktiviteterna för att komma vidare är att starta och fullfölja ett ständigt förbättringsarbete.

Vår medverkan i denna process är ofta att utbilda och träna handledare och gruppledare i de olika förbättringsgrupperna. För detta ändamål har vi tagit fram stommen till en handledarmanual och en A4-skrift med titeln "Stödtekniker - en handledning för ett systematiskt förbättringsarbete". Handledarmanualen skräddarsyr vi sedan för det enskilda uppdraget, så att den blir så användarvänlig som möjligt. Vi får dessutom ofta i uppdrag att utbilda medlemmarna i de olika förbättringsgrupperna.

Med hjälp av utbildningen och handledarmanualen kan sedan gruppledarna komma igång med förbättringsarbetet. Ofta finns en specialutbildad kvalitets- och/eller miljö-samordnare som metodstöd och resursperson.

KvalitetsHjulet® är registrerat varumärke av KvalitetsCentrum AB.

Vi brukar rekommendera följande program för de första träffarna, där varje träff är ca 2 timmar:

  1. Diskussion om förbättringsarbetets syfte och fastställande av gruppens spelregler.
  2. Introduktion av KvalitetsHjulet® och kartläggning av vilka förbättringsområden som finns.
  3. Val av förbättringsområde och formulering av förbättringsmål. Påbörjande av faktainsamling.
  4. Fortsatt faktainsamling och genomförande av orsak-verkan-analys. Ev fortsatt kartläggning.
  5. Produktion av idéer till lösningar och utvärdering av de olika lösningsförslagen.
  6. Presentation av förslagen, åtgärdsplanering och beslut om praktiska prov eller genomförande.
  7. Utvärdering av genomförandet, val av nytt förbättringsområde och fortsatt förbättringsarbete.

För att förbättringsarbetet ska bli både kreativt och systematiskt behöver grupperna träning i att använda olika "verktyg" vart efter behovet av dem uppdagas. Genom den träning som handledarna har fått har de möjlighet att i takt med att förbättringsarbetet fortskrider fylla på med träning i att använda framför allt de 7 "QC-verktygen"

Beställ gärna vår A4-skrift med titeln "Stödtekniker - en handledning i ett systematiskt förbättringsarbete". Den kostar 50 kr plus moms.

Tillbaka | K | R | A | F | T | Beställ ...