R = Rutin- och processkartläggningar

Att kartlägga sina rutiner och arbetsprocesser är en grannlaga uppgift för varje företagsledning och dess medarbetare. I våra uppdrag ingår oftast att vi genom träning och utbildning sätter våra uppdragsgivare på spåret och sedan fungerar som processkonsult och samtalspartner i det fortsatta arbetet.


Tillvägagångssätt

Följande arbetsgång är exempel på hur vi kan gå tillväga i detta arbete, där träningen och utbildningen kan bestå av 4-5 halvdagsseminarier under ett par tre månader med "hemläxor" emellan.

  1. Beskriv affärsprocessen/verksamheten från "ax till limpa" i form av ett flödesschema, välj ut kritiska delprocesser och processägare för fortsatt kartläggning och formulera kvalitetsmål för dessa.

  2. Låt processägarna med sina respektive grupper rita ett flödesschema över vilka steg som den valda processen i verkligheten följer (är-läget).

  3. Rita ett flödesschema över vilka steg processen borde följa om allt ska fungera så kundorienterat och effektivt som möjligt (bör-läget).

  4. Jämför de båda flödena med varandra, analysera olikheterna, bristerna och kvalitetsbristkostnaderna i är-läget samt identifiera och prioritera förbättringsområden.

  5. Kartlägg med hjälp av "Balanced Scorecard" som verktyg verksamheten utifrån fem perspektiv: Ekonomi, kund, process, medarbetare och utveckling. Ta fram kritiska framgångsfaktorer för respektive perspektiv samt utveckla 1-2 styrtal för de utvalda framgångsfaktorerna. Utveckla mätmetoder och börja mät i det rådande är-läget.

  6. Sätt kvalitetsmål för de utvalda styrtalen. och forsätt mäta.

  7. Utveckla strategier och åtgärder för ett fortsatt förbättringsarbete som säkerställer att bör-läget blir ett nytt är-läge.


Tillbaka | K | R | A | F | T |