ISO-standarder som underlag vid utformningen av webbplatser:

a) ISO 9126 Software product evaluation - Quality charateristics
Den internationella standarden ISO 9126 definierar 6 begrepp som med minimal överlappning beskriver programvarukvalitet. Begreppen ger en grund för vidare förfining och beskrivning av programbvarukvalitet. Riktlinjer finns som beskriver användning av kvalitetsbegreppen vid utvärdering av programvarukvalitet.

Kvalitetsbegrepp för programvara
- Funktionalitet

- Tillförlitlighet

- Användbarhet

- Effektivitet

- Underhållsvänlighet

- Flyttbarhet

b) ISO 9241:11 Guidance on usability
Användbarhet definieras i standarden ISO 9241-11: "den utsträckning till vilken en specifik användare kan använda en specifik produkt för att uppnå specifika mål, med  ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användarsammanhang"

Det handlar alltså om tre aspekter:

-         Ändamålsenlighet – att produkten gör det som användaren vill att den ska göra.

-         Effektivitet – att det inte tar för lång tid.

-         Tillfredsställelse – att användaren upplever produkten på ett positivt sätt.

c) ISO 13407 – Human Centred Design Process for Interactive Systems
Denna standard är konstruerad som ett standardiserat stöd för de projektledare som ämnar bedriva sina projekt på ett användarcentrerat sätt. Den använder sig av följande fyra punkter som grund för definitionen av användarcentrerad design:

a) Aktivt deltagande av användare och en tydlig förståelse av användarnas uppgiftskrav.
b) Lämplig fördelning av funktioner mellan användare och teknologi.
c) Interaktioner i designlösningar.
d) »Mångvetenskaplig« design.

Vidare definierar man fyra användarcentrerade designaktiviteter som skall utföras inom ett systemutvecklingsprojekt:

1. Förstå och specificera systemets kontext.
2. Specificera funktions-, användar- och organisatoriska krav.
3. Producera designlösningar (prototyper).
4. Utvärdera om designen uppfyller kraven.
 
d) ISO 17799 - Information Security Management
Denna standard som började sitt liv som brittisk standard BS 7799 i mitten av 1990-talet. Det handlar om informationssäkerhet på ledningsnivå. Se vidare ISO 17799.

 
Ändrad 03-11-13