Kvalitetsrevision av webbplatser.

En webbplats kvalitet är beroende av 3 kvalitetsparametrar:

a) Organisationskvalitet: Den "nytta" webbplatsen gör för organisationen och dess användare. Exempel på mål kan vara:
- tydlig avsändare/ägare
- ökad produktivitet
- kort inlärningstid
- minskade kostnader
- stärka varumärket
- stark målgruppsanpassning
- ökad tillfredsställelse hos användarna
- lättadministrerad.

b) Teknisk kvalitet: Att rent tekniska krav uppfylls. Exempel på krav kan vara:
- rätt prestanda och tillgänglighet/åtkomst
- innehållet sakligt riktigt
- alla länkar fungerar
- snabba hämtningstider
- rätt spårbarhet, sekretess och säkerhet
- att webbplatsen är stabil och webbläsaroberoende.

c) Användningskvalitet: Att de olika användarkategoriernas upplevelse/nyttan av webbplatsen motsvarar deras förväntningar. Exempel på egenskaper kan vara:
- innehållet relevant och anpassat till mediet
- täta uppdateringar
- hög läsbarhet
- lättnavigerad med snabba hämtningstider
- attraktiv
- medge kontaktmöjligheter
- interaktionsmöjligheter.

Kvalitetsrevisionerna utgår från mellan beställare och revisor överenskomna revisionskriterier. Dessa i sin tur kan härledas ur aktuell ISO-standard, en preciserad kravspecifikation (om denna finns) och/eller en dialog med beställare och representanter ur de olika målgrupperna.

Kvalitetsrevisionerna, som bör genomföras av en oberoende kvalitetssystemrevisor, kan utföras i tre olika faser av ett webbprojekt:

a) Förrevision: T ex i samband med att en kravspecifikation/prototyp tas fram.Den kan utföras som ett kartläggningsarbete (bl a med hjälp av en dialog med några av de påtänkta användarna) som stöd för projektledaren att pricka mera rätt vid utformningen av kraven.

b) Mellanrevision: T ex i samband med att webbplatsen ska publiceras. Den kan bl a innehålla  ett användningstest med representativa personer ur de olika målgrupperna.

) Slutrevision och uppföljande revisioner: Genomförs t ex efter några månaders drift och en gång om året. Då revideras alla tre kvalitetsparametrarna - organisatorisk-, teknisk- och användningskvalitet.

 
Sidan utlagd 03-09-29